Privacyverklaring.

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap in het Veld Schoonmaak B.V. (hierna in het Veld groep), gevestigd aan de Marssteden 68 (7547 TD) in Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08093913. In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, met welk doel wij dat doen en hoe wij daarmee omgaan.
Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze verklaring omschreven doeleinden en de benodigde maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen volgens de huidige wettelijke eisen.

Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen identificeerbaar zijn of geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan NAW-gegevens, financiële gegevens en loopbaangegevens. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn bijvoorbeeld:
Gewone persoonsgegevens
 • Volledige naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Sollicitatiegegevens
 • Opleidingsresultaten
Bijzondere persoonsgegevens
 • BSN nummer
 • Documentnummer
 • Nationaliteit

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u of uw organisatie ons een opdracht verleent, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben. Ook kunnen wij informatie putten uit openbare bronnen en/of websites.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

In het Veld Schoonmaak B.V. Marssteden 68 7547 TD Enschede Kvk nummer: 08093913

Hoe gaan wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren van de opdracht
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aan ons verstrekte opdrachten. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren en te optimaliseren.
 • Sollicitaties
In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij uiterlijk 1 jaar, tenzij u ons verzoekt om de gegevens eerder te vernietigen. De bewaartermijn van 1 jaar geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende functie.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Vanwege een wettelijke verplichting
 • Met uw toestemming
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht of de afwikkeling daarvan, kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
 • Om onze opdrachten uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld aan een opdrachtgever
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst
 • Bij inschakeling van externe leveranciers, zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier
Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van in het Veld groep, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

In het Veld groep houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

In het Veld groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@inhetveld.nl.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Ook kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of kunt u om een kopie van de namens u verwerkte persoonsgegevens verzoeken. U kunt een schriftelijk verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens mailen naar info@inhetveld.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke gegevens indien u er niet samen met ons uitkomt. Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ  Den Haag Indien u een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens wilt indienen, vermeld dan de volgende gegevens:
 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw handtekening
 • De datum
 • Een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan kunt u zich daarvoor richten tot info@inhetveld.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

In het Veld groep behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daar waar nodig zullen wij u ook proactief over wijzigingen informeren.

Schoonmaak

Specialistische Reiniging

Bedrijfscatering

Housekeeping

Over ons

In het Veld groep is een regionaal familiebedrijf met een hoge betrokkenheid. Wij zijn specialist in het leveren van facilitair maatwerk op het gebied van schoonmaak, bedrijfscatering en housekeeping.

Ons team

Er werken ruim 700 medewerkers bij in het Veld en we blijven groeien. Daar zijn we trots op! We stellen ons back-office team graag aan u voor. Zo weet u met wie u samenwerkt.

Op zoek naar werk?